Opći uvjeti on-line kupovine

Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove Opće uvjete on-line kupovine (dalje: Opći uvjeti) prije kupovine na web stranici www.moding.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Općim uvjetima te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice.

MODING d.o.o. je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj Općih uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice www.moding.hr. Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene. MODING d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

Web stranica www.moding.hr u vlasništvu je trgovačkog društva MODING d.o.o. (dalje: MODING d.o.o.)

Kontakt

MODING d.o.o.
Sjedište: Strossmayerova 3, 35400 Nova Gradiška
E-mail: moding@moding.hr
Telefon: +385 (0)35 361 223 (Cijena poziva i obračunska jedinica za pozive naplaćuje se po cijeni poziva prema fiksnim mrežama telekomunikacijskog operatera korisnika.)

Opće odredbe

Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između Kupca i MODING d.o.o. u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu tajnosti osobnih podataka i druga pitanja vezana za korištenje web-shopa www.moding.hr i on-line kupovinu.

Ovi Opći uvjeti primjenjuju se samo u slučaju kupovine putem www.moding.hr, a ne i kada je kupac kontaktirao prodavatelja neposredno.

Ugovor o kupoprodaji proizvoda između Kupca i MODING d.o.o. sklopljen je u trenutku kad MODING d.o.o. primi narudžbu tj. elektroničku poruku koja sadrži izjavu Kupca da prihvaća ponudu.

Svi oglasi i informacije vezani uz predmet kupoprodaje dolaze od Oglašivača-prodavatelja, koji su isključivo odgovorni za sadržaj oglasa, što uključuje odgovornost za istinitost i točnost informacija, za obveze koje proizlaze iz sadržaja oglasa, te odgovornost za povredu autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva trećih osoba neovisno o načinu na koji je oglas objavljen na web stranici www.moding.hr. Isključena je svaka odgovornost MODING d.o.o. za sadržaj oglasa na web stranici www.moding.hr.

Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Prihvaćanjem Općih uvjeta potvrđujete da ste ili stariji od 18 godina života ili maloljetnik s potpunom poslovnom sposobnošću, i da ste u cijelosti sposobni prihvatiti ove Opće uvjete.

Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova.

Za postupanje suprotno ovim odredbama MODING d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost.

On-line kupovina

On-line kupovina je moguća samo uz prethodnu registraciju. Kupac je pri registraciji dužan dati točne i potpune osobne podatke, dok suprotno postupanje Kupca ovlašćuje MODING d.o.o. da Kupcu uskrati daljnje korištenje web stranice www.moding.hr.

Kao prijavljeni korisnik web stranice www.moding.hr dobivate vlastiti korisnički račun (u daljnjem tekstu: Korisnički račun). MODING d.o.o. savjetuje da nikome ne otkrivate podatke o Vašem Korisničkom računu. Isključivo ste odgovorni za održavanje tajnosti i sigurnosti Vašeg Korisničkog računa, te za sve aktivnosti koje se dogode na ili putem Vašeg Korisničkog računa. O svakoj zlouporabi Vašeg Korisničkog računa dužni ste bez odgađanja obavijestiti MODING d.o.o.

MODING d.o.o. ne odgovara za bilo koji oblik štete koja nastane neovlaštenim korištenjem Korisničkog računa.

MODING d.o.o. će Kupcu najkasnije u trenutku isporuke robe ili početka izvršavanja usluge predati potvrdu o sklopljenom ugovoru u trajnom mediju, i to elektroničkom poštom.

Cijena

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost te su izražene u kunama. Cijene su podložne promjenama. Istaknute cijene ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga, koje se u određenim slučajevima naplaćuju dodatno.

Plaćanje

MODING d.o.o. svojim Kupcima omogućava plaćanje općom uplatnicom, Internet bankarstvom, putem Paypal-a i kreditnim karticama (American Express, MasterCard, Maestro, Visa i Diners). Online plaćanje se vrši putem sustava CorvusPay.

 

Isporuka i dostava

Isporuka i dostava obavljaju se putem hp ekspres usluge na način i pod uvjetima određenima važećim propisima za obavljanje hp ekspres usluge.

Vremenski rok raspoloživosti proizvoda naznačen u oglasu predstavlja rok unutar kojeg je Oglašivač-prodavatelj dužan proizvod učiniti dostupnim Hrvatskoj pošti radi preuzimanja. Navedenim rokom nije obuhvaćen vremenski period potreban za dostavu proizvoda na adresu Kupca.

Ukoliko Kupac od istog Oglašivača-prodavatelja jednom narudžbom naruči dva ili više proizvoda, isti će mu biti dostavljeni tek kada svaki od naručenih proizvoda postane dostupan za isporuku, a o čemu će Kupac biti obaviješten pri naručivanju proizvoda.

Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke

Za materijalne i pravne nedostatke stvari Kupcu je isključivo odgovoran Oglašivač-prodavatelj.

Jamstvo i servis

Ukoliko je predmet kupoprodaje obuhvaćen jamstvom ili sadrži tehničke upute, upute za sklapanje te upute za uporabu, isti će Kupcu biti dostavljeni uz kupljeni proizvod.

Ukoliko uređaj trebate servisirati, molimo da provjerite dokumentaciju o ovlaštenom servisu koju ste dobili uz proizvod te postupite u skladu s uputama ovlaštenog servisa.

Ukoliko proizvod ima jamstvo te se na proizvodu pojavi kvar unutar jamstvenog roka Kupac je ovlašten izravno kontaktirati ovlašteni servis u skladu s uputama na jamstvenom listu.

Raskid ugovora i povrat robe

Kupac ima pravo, bez navođenja razloga, jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Kupcu proizvod predan u posjed. Ako je jednom narudžbom Kupac naručio više proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je Kupcu predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe. Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok za raskid ugovora počinje teći od dana kada je Kupcu predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka robe. U slučaju sklapanja ugovora kojemu je predmet digitalni sadržaj koji nije isporučen na tjelesnom mediju, rok za raskid ugovora počinje teći od dana sklapanja ugovora.

Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti MODING d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Preuzmite obrazac za jednostrani raskid ugovora

Kupac može jednostrano raskinuti ugovor tako da obrazac za jednostrani raskid ispuni i pošalje MODING d.o.o. elektroničkim putem. MODING d.o.o se u tom slučaju obvezuje bez odgađanja Kupcu dostaviti potvrdu o primitku izjave o raskidu u elektroničkom obliku.

Kupac je dužan dokazati da je svoje pravo na jednostrani raskid ugovora ostvario sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

Iskoristi li Kupac pravo na jednostrani raskid, ugovorne strane nisu dužne ispuniti svoje obveze iz ugovora sklopljenog na daljinu, odnosno u slučaju da je ponudu za sklapanje ugovora dao Kupac, strane nisu dužne sklopiti ugovor. U slučaju raskida ugovora, svaka je ugovorna strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora, MODING d.o.o. se obvezuje bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana zaprimanja obavijesti o odluci Kupca da jednostrano raskida ugovor, vratiti Kupcu sve što je platio na temelju ugovora, umanjeno za iznos troškova dostave.

MODING d.o.o. je dužno izvršiti povrat plaćenoga tek nakon što roba bude vraćena Oglašivaču-prodavatelju, odnosno nakon što mu Kupac dostavi dokaz da je robu poslao natrag Oglašivaču-prodavatelju, ako bi o tome MODING d.o.o. bio obaviješten prije primitka predmeta.

MODING d.o.o. se obvezuje izvršiti povrat plaćenog istim sredstvom plaćanja kojim se koristio Kupac prilikom plaćanja osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da Kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

U slučaju jednostranog raskida od strane Kupca, Kupac je dužan vratiti isporučeni proizvod na adresu Oglašivača-prodavatelja bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio MODING d.o.o. o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio ovu svoju obvezu ako prije isteka ovog roka pošalje robu Oglašivaču-prodavatelju. Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ako je:

  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja MODING d.o.o., a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava Kupca na jednostrani raskid ugovora
  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe
  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave
  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima
  • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja MODING d.o.o.
  • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke
  • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije
  • ugovor sklopljen na javnoj dražbi
  • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnom pakiranju zajedno sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

Kupac je dužan preuzeti kupljeni proizvod prilikom isporuke. Iznimno, u slučaju značajnijeg vidljivog nedostatka proizvoda koji Kupac opazi prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dostavljeni proizvod preuzeti i može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljen je dio, proizvod je ogreban u transportu), što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, a što je utvrđeno od strane ovlaštenog servisa – Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

Zaštita osobnih podataka

MODING d.o.o. prikuplja osobne podatke Kupaca samo u mjeri u kojoj su isti nužni za informiranje o novim i akcijskim proizvodima te dostavu promotivnih materijala, unaprjeđenje odnosa sa Kupcima te radi provjere drugih podataka neophodnih za on-line kupovinu.

MODING d.o.o. se obvezuje štititi osobne podatke Kupaca u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te da osobne podatke neće ni na koji način ustupiti trećim osobama bez pristanka Kupca, osim podataka koji su nužni za izvršenje dostave kupljenog proizvoda. Od ovog se izuzimaju slučajevi u kojima je MODING d.o.o. po valjanom nalogu ovlaštenih državnih tijela, u skladu sa zakonom, dužan dostaviti ili dopustiti uvid u osobne podatke Kupaca.

Kupac ima pravo zatražiti nadopunu, ispravak ili izmjenu netočnih osobnih podataka.

MODING d.o.o Kupcima daje mogućnost izbora o upotrebi njihovih osobnih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje. Sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka prikupljeni osobni podaci pohranjuju se u zbirci osobnih podataka koju vodi MODING d.o.o.

Svi djelatnici MODING d.o.o. poštuju načela zaštite osobnih podataka.

Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju biti će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje.

To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.